Bibliografija SICRIS (točke, vse, razen A3)

Vabljeni na predavanje z naslovom: Bibliografija SICRIS (točke, vse, razen A3), ki bo v petek, 26. 2. 2021 ob 10.00 na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94394016000?pwd=K3ovL1ZqbWpROFVWVUxUc2p0Y3Bxdz09

Bibliografija raziskovalca je eden izmed dokumentov, s katerim raziskovalci izkazujejo svoje delo, predvsem financerjem in za potrebe napredovanj. V Sloveniji imamo vzpostavljen informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti (SICRIS), ki omogoča tudi izpise bibliografij raziskovalca ali posameznih raziskovalnih skupin. Na srečanju bo predstavljen postopek vnosa dela v COBISS, povezava med COBISSom in SICRISom, aktualni pravilniki, ki so podlaga za SICRIS točkovanje bibliografije. Poudarjen bodo tudi nekatere posebnosti pri objavljanju, na katere imajo avtorji in/ali uredniki vpliv, in lahko vplivajo na število točk. 

Predstavitev je namenjena predvsem sodelavcem na začetku raziskovalne poti. 

Predavala bo Maja Peteh.

Vabljeni!

Spremljanje učinkovitosti kemičnih in zvočnih odvračal proti objedanju gozdnega mladja v jelovo-bukovih sestojih

Vabljeni na kolokvij z naslovom: Spremljanje učinkovitosti kemičnih in zvočnih odvračal proti objedanju gozdnega mladja v jelovo-bukovih sestojih, ki bo v petek, 29. 1. 2021 ob 11:00 na Zoom-u:

https://zoom.us/j/95694167832?pwd=TklnNmNLU0p1MFlBQVdGRTVrVmxOZz09

Objedanje je eden ključnih vzvodov preko katerega lahko veliki rastlinojedi vplivajo na kakovost in vrstno sestavo gozda ter posledično tudi na zgradbo in razvojno dinamiko gozdnih ekosistemov ter (ne)doseganje gozdnogospodarskih ciljev. Kateri so dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost objedanja? Kako objedanje zmanjšati oz. ga preprečiti na želenih površinah? Na predavanju vam bomo razkrili tudi rezultate preliminarnih analiz učinkovitosti dveh tipov odvračal in stanja mladja na ploskvah v jelovo-bukovih sestojih, ki smo jih opravili v sklopu CRP Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji.

Predavala bo Ajša Alagić

Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS

Vabljeni na predstavitev z naslovom: Predstavitev pravil ARRS in predstavitev projektnega financiranja GIS, ki bo v četrtek, 21.1.2021 ob 10.00 na Zoom-u.

Predaval bo Primož Petek.

Predstavili bomo pravila na ARRS projektih, katerih poznavanje je zelo dobrodošlo tudi na strani raziskovalcev. Dotaknili se bomo pravil poročanja ur, osnovnih finančnih pravil, posebnosti pri MR-jih ter bilateral. Pri predstavitvi projektnega financiranja GIS bomo predstavili povezanost virov finaciranja GIS z viri financiranja administracije in z viri financiranja posrednih stroškov. Hkrati bo predstavljena problematika (so)financiranja EU projektov.

Vabljeni!

Pestrost živih organizmov v tleh – kaj vemo in kako naprej?

Vabljeni na predavanje z naslovom: Pestrost živih organizmov v tleh  – kaj vemo in kako naprej?, ki bo v petek, 8.1.2021 ob 10.00 na Zoom povezavi: https://zoom.us/j/96998015531?pwd=VVhMQk9YRzFKMjNuakd4T2pZNVdtUT09

Predaval bo dr. Tine Grebenc

Tla nudijo zatočišče velikemu delu globalne biotske raznovrstnosti, vključno z mikroorganizmi (bakterije, arheje, glive) ter mikro-, mezo- in makrofavno. Ta velika biotska raznovrstnost igra ključno vlogo pri uravnavanju številnih funkcij in ekosistemskih storitev, vključno s kroženjem snovi, podnebno regulacijo, in pridelavo hrane. Namen predstavitve je na kratko prikazati trenutno poznavanje biotske raznolikosti tal (globalno) ter na nekaj primerih prikazati v kolikšni meri študije biotske raznolikosti tal vključujejo poznavanje ekosistemskih storitev tal. Na koncu želimo predstaviti in odpreti za diskusijo o idejni zasnovi prijave temeljnega projekta na temo biotske raznolikosti (gozdnih) tal. 

Vabljeni!

Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti

Vabljeni na predavanje z naslovom: Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika glede redne delovne uspešnosti, ki bo v petek, 18.12.2020 ob 10.00 na Zoom-u.

Uvod v petkov kolokvij bo naredil direktor doc. dr. Primož Simončič. Tjaša Vidmar bo predstavila zakonske možnosti in omejitve pri izplačevanju redne delovne uspešnosti. Dr. Nike Krajnc bo predstavila rezultate anketnega vprašalnika.

Na koncu predstavitve bo čas še za vprašanja in diskusijo. Celoten dogodek bo trajal približno 1,5 h.

Sledovi poledenitve v dolini Krnice

Vabljeni na predavanje z naslovom: Sledovi poledenitve v dolini Krnice, ki bo v petek, 11.12.2020 ob 10.00 na Zoom povezavi: https://zoom.us/j/97361590435?pwd=WHJJa1o0djRZemV2S0Rxb0JXd0lJUT09

Pleistocen predstavlja obdobje v geološki zgodovini, v katerem se je zgodila tudi zadnja ledena doba. Tako je bilo tudi na območju naših Julijskih Alp, o čemer pričajo ledeniške krnice in številni ledeniški morenski nasipi, ki so ponekod bolje, drugod nekoliko slabše ohranjeni. Enega lepših primerov ledeniško preoblikovane doline predstavlja tudi dolina Krnica, ki je bila v zadnjih 20.000 letih večkrat poledenela. Led je v določenem obdobju dosegel debelino tudi do 100 m. Najverjetneje pa bo del ledene preteklosti za vedno ostal ohranjen pod debelo plastjo grušča tik pod Kriško steno.

Predavala bo Erika Kozamernik.

The impact of agricultural land use on soil properties and fungal community response to drought conditions

Vabljeni na predavanje z naslovom: The impact of agricultural land use on soil properties and fungal community response to drought conditions, ki bo v sredo 27.11.2019 ob 11.00 v veliki dvorani GIS.

»Conventional arable management leads to changes in soil water/nutrient retention and yields through compaction, reduced carbon sequestration, and loss of microbial diversity and abundance. Degraded soils are less resilient to perturbation including droughts, which are projected to increase in frequency and severity. Restoring soils through implementing grass-clover ley (long-term uncropped fallow) has been shown to increase organic carbon and crop yields, though little work has looked at the effects on microbial diversity or stress response. Thereby the aim of this research was was to investigate the role of arable extensification and ecological intensification in promoting soil ecosystem services related to water retention and crop performance under future climate conditions.«

Predaval bo Philip Brailey-Jones. Predavanje bo v angleščini!

Soil respiration in forest ecosystems

Vabljeni na predavanje z naslovom Soil respiration in forest ecosystems, ki bo v ponedeljek, 14.10.2019 ob 11.00 v veliki dvorani GIS.

Forests represent the largest terrestrial carbon stock and the potential of forest management to increase carbon sequestration in terrestrial ecosystems, which is an area of intensive research. Research is focused on soil as a long-term carbon stock but sensitive to disturbances.

Carbon enters the ecosystem by assimilation of atmospheric CO2 by green parts of plants and gets into soil mainly through roots and plant litter. Soil respiration, on the contrary, represents the major carbon loss from the soil and even the whole ecosystem. The presentation will introduce soil respiration as a part of forest carbon cycle, its components, drivers and measuring systems. Moreover, examples of the results on soil respiration in forest ecosystems and the effect of forest management will be presented based on the presenter’s research.

Predavala bo dr. Eva Darenova. Predavanje bo v angleščini!

Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja

Vabjeni na predavanje z naslovom Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja, ki bo v ponedeljek, 23.9.2019 ob 12.00 v veliki dvorani GIS.

Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz je tujerodna vrsta glive, ki so jo odkrili in opisali v Severni Ameriki. V Evropi je bila prvič najdena ravno v Sloveniji. Gre za slabo raziskano vrsto, ki povzroči razvoj navadno pravilne eliptične rane, obarvanje lesa in njegovo trohnenje. Okužbe so relativno maloštevilne, kar lahko pripišemo vsaj dvema razlogoma – način izmetavanja askospor in tekmovanje z ostalimi vrstami gliv, ki se pojavljajo v odmrlih vejah javorjev.

V predavanju bodo predstavljene metode treh raziskav o E. parasitica in nekaj preliminarnih rezultatov poskusov, ki jih izvajamo na tej vrsti.

Predavala bo Ana Brglez.